background-mobile
slider_mob_1
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 – 9**
tagline
Áp dụng tại cửa hàng, siêu thị và
kênh thương mại điện tử
Từ 01/07 – 15/08/2021
group-52
Button
lazadashopee

(*) Áp dụng cho tất cả hương vị

(**) Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết
quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công thương

background-mobile
slider_mob_2
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 – 9**
tagline
Áp dụng tại cửa hàng, siêu thị và
kênh thương mại điện tử
Từ 15/08 – 30/09/2021
group-52
Button
lazadashopee

(*) Áp dụng cho tất cả hương vị

(**) Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết
quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công thương

background-mobile
slider_mob_3
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 – 9**
tagline
Áp dụng tại cửa hàng
Từ 15/07 – 31/08/2021
group-52
btn-you-tube

(*) Áp dụng cho tất cả hương vị

(**) Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết
quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công thương

background-mobile
slider_mob_4_compress
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 – 9**
tagline
Áp dụng tại siêu thị và
kênh thương mại điện tử
Từ 15/07 – 30/09/2021
group-52
Button
lazadashopee

(*) Áp dụng cho tất cả hương vị

(**) Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết
quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công thương

background-mobile
slider_mob_5_compress
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI THÁNG 7 – 9**
tagline
Áp dụng tại cửa hàng, siêu thị và
kênh thương mại điện tử
Từ 01/07 – 30/09/2021
group-52
Button
lazadashopee

(*) Áp dụng cho tất cả hương vị

(**) Chương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết
quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công thương

ENS-C-232-21

Chương trình khuyến mại Ensure Gold tháng 7 – tháng 9

Privacy Policy
Terms of Use